top of page

Voorwaarden

Voorwaarden yoga abonnement De Kern is;

 

- Het abonnement wordt altijd stilzwijgend verlengt met de afgesloten abonnementsperiode tot wederopzegging.

 

- Opzegging van het abonnement geschiedt uiterlijk 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode  per officieel schrijven. De datum van ontvangst is hierbij leidend voor de opzeggingsdatum.

 

- Restitutie van het lesgeld binnen de looptijd van het abonnement is alleen mogelijk wanneer u gedurende langere periode niet in staat bent deel te nemen aan de lessen en u hiervoor een medische verklaring kunt overleggen.

 

- Betaling van het abonnementsgeld dient vooraf te geschieden en uiterlijk voor de eerste dag van de maand ontvangen te zijn op bankrekening NL64 RABO 0150 1894 35 t.n.v. Joke Spruit te Leersum onder vermelding van uw klantnummer. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen en wij u na de eerste aanmaning hieraan nogmaals moeten herinneren, brengen wij € 7,00 administratiekosten in rekening.

 

- Tijdens officiële vrije (feest)dagen en van 27 december t/m 31 december is De Kern is gesloten en zijn er geen yogalessen.

 

- Tijdens de zomervakantie (officiële basisschoolvakantie regio midden) zal een aangepast zomeryoga rooster van kracht zijn met daarin ook een aantal buitenyoga lessen. Dit rooster verschijnt uiterlijk op 1 juli van het lopende jaar.

- Bij afwezigheid van de docent i.v.m. vakantie, ziekte  of enige andere onvoorziene omstandigheden zal door De Kern is passende vervanging worden geregeld.

 

- Voor het actuele lesrooster klik hier. Het lesrooster kan ten alle tijden door De Kern is gewijzigd worden. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

 

- De yogales gaat alleen door bij minimaal 3 deelnemers.

- Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een les, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven en kunt u de gemiste les binnen de lopende abonnementsperiode inhalen (mits er ruimte in de desbetreffende groep is). Indien u zich later dan 24 uur van te voren heeft afgemeld dan vervalt uw recht op inhalen van de les.

- U dient tijdens de lessen altijd zelf uw grenzen in de gaten te houden. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De Kern is kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letsel ontstaan tijdens de yogales.

 

- De Kern is kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van uw eigendommen.

bottom of page